Vítá Vás oficiální FANSHOP HC TÁBOR

GDPR

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Lukáš Cícha – Sportfanshop.cz03817024 se sídlem Fibichova 351, Tábor 39002 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Tábor, Sp.značka R-Meta 1198/2015OŽ/MPar (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: Lukáš Cícha

adresa: Fibichova 351/B, Tábor 39002

e-mail: info@sportfanshop.cz

telefon: +420 777639696

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • poštovní adresa

 • telefon

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • plnění právních povinností vůči státu

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby společník Tomáš Kratochvíl, popř.Shoptet

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Mailchimp,

 • společnost ….,

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, antivirový program

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.03.2020.

 

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich použitím v souladu s těmito zásadami 
ochrany osobních údajů. Pokud Službě poskytnete Osobní údaje, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto
Osobní údaje mohou být přeneseny z vašeho aktuálního umístění na naše servery. Shromážděné informace o počítači: Sledovací nástroje třetích stran. Ke zlepšení výkonu a funkcí služby používáme nástroje třetích stran (např. Google Analytics).
Takové nástroje vytvářejí a spravují strany mimo naši kontrolu. Jako takoví nejsme zodpovědní za to, jaké informace jsou skutečně
zachyceny těmito třetími stranami nebo jak tyto třetí strany používají a chrání tyto informace.
Jméno a email pro autorizaci. K přihlášení ke Službě můžete používat služby třetích stran (jako je Facebook nebo Google).
V takovém případě uchováváme vaše jméno a e-mailovou adresu, které nám byly poskytnuty službami třetích stran.
Tyto údaje jsou potřebné k identifikaci uživatelů, když se příště přihlásí, aby bylo možné nabídnout přizpůsobené prostředí.
Nikdy s nikým nesdílíme vaše jméno a e-mailovou adresu. Uživatelům, kteří se po dobu dvou let nepřihlásí, je mažeme.
Pokud chcete, aby vaše jméno a e-mail byly smazány hned teď, napište nám e-mail na adresu info@sportfanshop.cz Nastavení prostředí. Když používáte Službu, nastavení prostředí (např. aktuální jazyk, aktuální barevný motiv) jsou uložena
ve vašem počítači v „localData“. Pomáhá nám poskytnout vám stejné prostředí, když příště navštívíte Službu. Když se přihlásíte do Služby, vaše nastavení prostředí se uloží na náš server. Informace o plátci. Když provedete objednávku v rámci služby a zaplatíte prostřednictvím služby třetí strany (např. PayPal),
můžeme ukládat informace o plátci, které můžeme obdržet od služby třetí strany (obvykle obsahují jméno, e-mail adresa
a fyzická adresa plátce, ale žádná čísla karet nebo hesla). Disk Google jako úložiště Službě můžete udělit oprávnění k přístupu ke svému Disku Google (dále jen „GD“).
Služba jej potřebuje, aby vám umožnila procházet a zobrazovat náhled obsahu vašeho GD.
Soubory z GD můžete otevřít ve Službě a uložit je zpět ze Služby do svého GD.
Služba neukládá ani nesleduje žádné informace o obsahu vašeho GD.
Všimněte si, že prostřednictvím Služby můžete smazat obsah vašeho GD,
přesunout, přejmenovat nebo vytvořit nové soubory.